نامه ای به ایران برای آزادی از چنگال رژیم و چنگال امپریالیسم